(1)
Shorokhova, T. V.; Plotnikova, A. O.; Ivanova, Y. B.; Lyubimova, T. V.; Lyubimtsev, A. V.; Kruk, N. N.; Syrbu, S. A. КООРДИНАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПРОИЗВОДНЫХ ТЕТРАФЕНИЛПОРФИРИНА, СОДЕРЖАЩИХ АМИНОКИСЛОТНЫЕ ФРАГМЕНТЫ. ХИХТ 2023, 66, 65-75.